Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnAron Emilsson
PartiSD
ValkretsVästra götalands län västra
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Kristendomen och den kristna värdegrunden har varit tätt sammanflätad med Sveriges historia och utveckling i över 1 000 år och har en given särställning i vårt samhälle. Det bör den ha även framgent.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Ja, det råder det för mig inga tvivel om. Muslimska böneutrop inskränker religionsfriheten mycket uppenbart, då man inte frivilligt kan välja att ta till sig budskapet, eller ej. Det är också starkt segregerande och genom böneutropet förkunnas också att territoriet är muslimskt. Det försvårar möjligheten till sammanhållning.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
Kommentar

Jag instämmer i grunden. Så länge ungdomsverksamheter bedriver ett arbete som är konstruktivt och transparent, öppet och demokratiskt, samt ställer upp på grundläggande svenska värderingar ska bidragsfördelningen inte avgöras av om upphovsmannen är konfessionell, eller icke-konfessionell. Verksamheter som aktivt distanserar sig från majoritetssamhället och bedriver någon form av våldsbejakande extremism, eller hederskultur ska däremot inte få offentligt stöd.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Är delvis emot
Kommentar

Sverige behöver ett asylstopp i nuläget och istället ökat bistånd till riktig flyktinghjälp i närområdet, samt stöd till dem som har möjlighet att återvandra. Ska anhöriginvandring ske behöver det finnas ett ordnat mottagande, bostad och familjen åläggas försörjningsbördan.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller delvis med
Kommentar

Det anser jag vore en god ordning.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller delvis med
Kommentar

Det är viktigt att sträva efter små barngrupper. Varje individ måste bli sedd. Däremot förespråkar SD inte ett krav på maxtak.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är delvis emot
Kommentar

Det är klart att det är positivt om såväl fäder som mödrar är hemma och närvarande hos sina barn. Däremot anser vi att föräldrarna helt och hållet ska ges möjligheten att fördela föräldraförsäkringen sinsemellan.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Det är samhällets ansvar att stå upp för att den enskilde inte utnyttjas.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller delvis med
Kommentar

Mycket av den så kallade genusvetenskapen kan och bör ifrågasättas och anslagen prövas mot nyttan.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Nej, det är inte förskolans uppgift. Förskolans uppgift i mötet med varje barn är att ge individen trygghet och möjlighet att vara och leka såsom den vill.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Ja, väjningsrätten, eller samvetsfriheten är fundamental och ska respekteras.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller delvis med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
Kommentar

Det är en principiellt viktig utgångspunkt och det finns också arbetsuppgifter att göra och fördela även om man som enskild personal inte vill medverka vid abort.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller helt med
Kommentar

Sverige bör anpassa gränsen efter den medicinska utvecklingen och flertalet europeiska och nordiska grannländer.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
Kommentar

Det vore en farlig väg och det finns inte heller stöd för detta inom läkarkåren.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
Kommentar

Det är jag tyvärr inte insatt i, så jag får återkomma i frågan.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
Kommentar

SD har föreslagit just detta.

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Är delvis emot
Kommentar

Skattefinansierad omskärelse utan medicinska skäl bör inte vara tillåtet.

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Håller delvis med
Kommentar

Obedövad slakt som försätter djuret i onödigt lidande bör definitivt inte vara tillåtet i Sverige. Om sedan all form av import kan förbjudas, det tror jag inte låter sig göras lika enkelt.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Håller delvis med
Kommentar

Kristna friskolor, på tydlig kristen grund och med frivilliga kristna inslag har ett stort värde. Däremot ska alla skolor oavsett huvudman följa läroplanen och undvika konfessionella inslag i själva undervisningen.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
Kommentar

Det är en självklarhet för oss Sverigedemokrater och en fråga många av oss driver i olika politiska församlingar.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Nyetablering bör inte förbjudas långsiktigt, men i nuläget pausas, tills dess ett nytt och förbättrat system för tillsyn och granskning är på plats.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Är helt emot
Kommentar

Det centrala är inte om nomineringsgruppen är partipolitisk, eller obunden, utan vilken inställning och vilket intresse man har för kyrkan och dess tro, bekännelse och lära, samt om man är ute efter att förvalta för att bevara något i grunden gott, eller förändra kyrkan i grundvalarna utan respekt för kristen tro och tradition.