Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnBritt Jämstorp
PartiKD
ValkretsBlekinge
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Alla människors lika värde är viktigt så att man behandlar andra med respekt.
Vi måste vara tydliga med vad vi menar mred rätt och fel.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Bara tillfälliga tillstånd ska kunna ges vid särskilda högtider inte regelbundet återkommande.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller delvis med
Kommentar

Religiösa inslag i skolan ska vara frivilliga. Föreningar måste få framföra sitt budskap så länge det inte strider mot svensk lag.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller delvis med
Kommentar

Barn måste få träffa sina föräldrar inom rimlig tid.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
Kommentar

Det var positivt att gåvorna ökade när detta infördes av den borgliga regeringen.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller delvis med
Kommentar

Främst bör man undvika att bygga på bördig jordbruksmark. Vi ska inte godta livsmedel som är behandlade på sånt sätt som är förbjudet i Sverige.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Vill ej svara
Kommentar

Har för lite kunskap i frågan.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Barngrupperna måste bli mindre än de är idag.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är delvis emot
Kommentar

Föräldrarna kan själva bestämma vilken förälder som ska vara hemma med små barn.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Sexköpslagen har säkert fått ner antalet sexköpare något.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Är delvis emot
Kommentar

Det är inget fel på forskningen. Den kan lära oss något. Men man ska inte överdriva betydelsen.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Håller delvis med
Kommentar

Det är viktigt att barn blir älskade just sådana de är. Att pojkar ska vara på ett sätt och flickor på ett annat är inte något vi ska trycka på i barnuppfostran. Låt barn vara barn.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
Kommentar

Nej det är mot vår tradition i Sverige. Kan inte se någon fördel med detta.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Det personliga samvetet kan inte politiker sätta sig upp mot när det gäller tro.
Det finns präster som vill viga samkönade par. De som för sin religiösa övertygelses skull inte kan måste också respekteras.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
Kommentar

Valfriheten i barnomsorgen är viktig. Samhället ska så långt det går tillmötesgå barnfamiljernas behov och önskemål.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
Kommentar

Man ska inte tvingas att medverka vid abort om det strider mot ens samvete. Det finns tillräckligt med personal som kan utföra detta. Både personal och patienter ska mötas med respekt.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Är delvis emot
Kommentar

Ingenting blir bättre för att man sänker gränsen. Vill man få ner aborterna i Sverige är det stöd och kärlek som gäller. Den kvinna som överväger abort ska få allt det stöd hon behöver för att kunna fullfölja graviditeten. Om hon likväl väljer abort ska hon behandlas med respekt. Förbjuder vi går hon till något annat land.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
Kommentar

Det blir svårt att ta ställning till detta för vårdpersonal. Nuvarande regler är rimliga där man i vissa fall kan undvika livsuppehållande behandling.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Håller delvis med
Kommentar

Föräldrarna måste själv få bestämma. Ingen ska uppmanas till KUB-test. Men möjligheten ska finnas.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Ingen uppfattning
Kommentar

Om det medför oro i Israel bör man avvakta med detta.

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller delvis med
Kommentar

Man bör alltid villkora bistånd så att det går till bra saker. Inga särskilda regler för Palestinier. Inget bistånd ska gå till våld och terrorism.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Ingen uppfattning
Kommentar

Om det sker av läkare med goda kunskaper och om man kan göra det på ett humant sätt för pojkarna. Jag vet för lite om detta.

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Vi kan inte förbjuda import om maten är behandlad enligt Svenska regler.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är delvis emot
Kommentar

Konfessionella inslag ska vara frivilliga för eleverna. Inte förbjudas.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
Kommentar

Programmet ska planeras efter elevernas nivå och följa läroplanen.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

De kofessionella inslagen ska vara frivilliga. Alla skolor i Sverige ska följa läroplanen.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

De kofessionella inslagen ska vara frivilliga. Alla skolor i Sverige ska följa läroplanen.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller delvis med
Kommentar

Bättre med angagerade medlemmar i svenska kyrkan.