Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnBjörn Söder
PartiSD
ValkretsSkåne läns norra och östra
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Få andra idéer och institutioner har varit lika betydelsefulla för formandet av den svenska kulturen som kristendomen. Det svenska språket, konsten, litteraturen, filosofin, moralen, traditionerna, arkitekturen, musiken m.m. är alla exempel på samhällsområden som varit och är starkt färgade av vårt kristna arv.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Ofta har böneutrop från moskéer jämförts med kristna klockringningar som ett motiv att tillåta utrop från moskéer i religionsfrihetens namn. Skillnaden är dock avsevärd då de kristna klockringningarna är en del av vårt kulturella och historiska arv. Vår nation är av historiska skäl präglat av kristendomen, och att tänka bort en närmare tusenårig historisk prägling är inte i enlighet med verkligheten.

En annan avgörande skillnad mellan den kristna klockringningen och det muslimska böneutropet är att klockringningen är en oartikulerad ljudsignal, medan det muslimska böneutropet innehåller ett religiöst artikulerat budskap i form av trosbekännelsen. Denna skillnad menar jag är av avgörande betydelse vad gäller religionsfrihetens rätt till frihet från religiösa budskap på offentlig plats. Religionsfrihet innebär nämligen inte att man har rätt att göra vad som helst. Religionsfrihet är också en frihet från tvång, en frihet från religiösa uttryck och religiös propaganda i det offentliga rummet. Det sistnämnda äger dessutom sin aktualitet extra mycket då islam gång på gång visat sig inte vara förenligt med våra västerländska värderingar av exempelvis demokrati och jämställdhet mellan könen.

Av denna anledning menar jag att det ska vara förbjudet med religiösa böneutrop från moskéer.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Ingen uppfattning
Kommentar

Detta beror fullt ut på om verksamheten är segregerande och oförenlig med svenska och västerländska värderingar eller ej.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Är delvis emot
Kommentar

Familjeåterförening som princip för flyktingar och alternativt skyddsbehövande är önskvärt, men återföreningen bör ske i hemlandet.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller delvis med
6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

Detta är en säkerhetspolitisk fråga och en förutsättning för att vi ska kunna överleva i händelse av kris eller ofred.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Det ska vara upp till föräldrarna att själva besluta om detta.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är delvis emot
13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller delvis med
16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller helt med
Kommentar

Den bör harmoniseras med de medicinska framsteg som gjorts, sedan lagstiftningen om 18 veckor infördes, där det bör finnas en god säkerhetsmarginal mellan där fri abort tillåts och där foster kan överleva. Den bör därför sänkas till 12 veckor, vilket också är en harmonisering med många av våra grannländer.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Ingen uppfattning
Kommentar

Mycket svår etisk fråga som jag själv inte har funderat klart kring.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Ingen uppfattning
Kommentar

Om fler ska ha denna möjlighet eller ej är en svår fråga.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
Kommentar

Vårt lands ambassad bör förstås vara förlagd i samma stad som Israel styrs ifrån och Jerusalem är de facto Israels huvudstad.
Läs gärna: http://www.bjornsoder.net/sverige-bor-flytta-ambassaden-till-jerusalem/

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
Kommentar

Det är självfallet inte försvarbart att Sverige eller EU betalar ut stora ekonomiska medel till den Palestinska myndigheten utan att kräva fullständig transparens om vart pengarna går och att den Palestinska myndigheten omedelbart upphör med att låta högt uppsatta PLO- och Fatah-personer stoppa pengar i egna fickor, finansiera terrorverksamhet och att belöna fängslade terrorister i Israel. Därför bör Sverige inte bara stoppa delar av biståndet till palestinierna utan stoppa det helt.

Läs gärna: http://www.bjornsoder.net/sverige-bor-slopa-allt-bistand-till-palestinska-myndigheten/

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller delvis med
Kommentar

Att samhället ser allvarligt på kvinnlig könsstympning är positivt och allt arbete som syftar till att förebygga fenomenet är bra. Stympningen av flickor är allt som oftast synnerligen råare och mer omfattande än densamma på pojkar. Dock är det i detta avseende viktigt att understryka att mänskliga rättigheter är universella och varken tar hänsyn till kultur, religion, tradition eller kön.

Pojkar bör ha samma rätt att slippa dels komplikationer som nedsatt känslighet i könsorganen, smärtsamma erektioner, ökade risker för njurskador och psykisk påfrestning genom att för all framtid sakna en kroppsdel, dels den oerhörda kränkning av integriteten som omskärelse faktiskt innebär.

I och med att Sverige förbundit sig till barnkonventionen har man också förbundit sig att vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Alla barn bör ha rätt till sina egna kroppar och likhet inför lagen. Det är inte värdigt något friskt barn som bör anses duga bra som han eller hon är född, att läggas under kniven med statens samtycke. Därför bör lagen om könsstympning snarast könsneutraliseras.

Medicinsk omskärelse ska givetvis tillåtas.

Läs gärna: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-av-icke-medicinsk-omskarelse-av-omyndiga_H002So522

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Ingen uppfattning
Kommentar

Gäller det kosher-slaktat kött beror det helt och fullt på hur djuret har behandlats. Annan kosher-mat finns det ingen anledning att ifrågasätta.

24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Ingen uppfattning
Kommentar

Beror helt och fullt på vilka konfessionella inslag vi talar om.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är delvis emot
Kommentar

Beror helt och fullt på om skolorna verkar segregerande och framhåller inslag som är oförenliga med svenska och västerländska värderingar.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Håller delvis med
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Ingen uppfattning