Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnLars Adaktusson
PartiKD
ValkretsDalarna, Västmanland, Stockholm, Jönköping, Västra götaland södra/norra/östra, Göteborg, Jämtland, Kalmar, Malmö, Norrbotten, Skåne södra, Södermanland, Värmland
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Det faktum att hela den västerländska kulturen har påverkats av kristen tro och kristendom ignoreras inte sällan i det starkt sekulariserade Sverige. Ändå är det ställt utom allt tvivel att de kristna värderingarna och det kristna kulturarvet genom historien har präglat synen på såväl människan som samhället.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Muslimska församlingar kan ansöka om att vid enskilda tillfällen få genomföra böneutrop, men institutionaliserade och återkommande böneutrop med högtalare ska inte inte förekomma.Det islamiska böneutropet är offensivt, riskerar att öka segregationen och kan upprätthålla förtryck. Vi kan under inga omständigheter acceptera böneutrop som tränger in i människors hem och inte går att undkomma.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
Kommentar

Detta är en förutsättning för att exempelvis kristna scoutkårer ska få kommunala bidrag på samma villkor som sekulära scoutkårer.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Vår utgångspunkt är att familjer ska kunna återförenas. Kristdemokraterna motsätter sig regeringens förslag om begränsad familjeåterförening. Anhöriginvandring ska dock bara gälla för de anhöriga som den asylsökande informerat om vid ankomsttillfället. Ensamkommande barn ska så snart som möjligt återförenas med sina föräldrar. Om det är så att barnet kan återförenas med sin familj i hemlandet ska det ske skyndsamt.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
Kommentar

Engagemanget i föreningar och annat ideellt arbete är viktigt för hela vårt samhälle. Det offentliga måste ha till uppgift att underlätta detta.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

Sverige är väldigt beroende av importmat, vilket kan få ödesdigra konsekvenser vid en eventuell kris. Sverige borde istället lära av Finland med en självförsörjningsgrad på över 80 procent.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
Kommentar

KD säger nej till att införa ett eller flera extra kön, utöver de två som faktiskt finns, man och kvinna. För den som har diagnosticerad könsdysfori och alltså har problem med sin könsidentitet, erbjuder vården behandling och även könskorrigering. Att erbjuda flera olika kön är inte till hjälp för dem som har könsdysfori.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Barngrupperna i förskolan är för stora. Cirka 60 procent av de minsta barnen går i grupper som ligger över Skolverkets riktvärde för maximalt antal barn. Kristdemokraterna vill minska barngrupperna genom att kommunerna inför ett tak. Vi vill skärpa statsbidraget till kommunerna så att bara de kommuner som visar att de har uppnått eller arbetar mot målet om högst 12 barn i småbarnsgrupper, får del av satsningen. Vi satsar en halv miljard kronor i vår budget för att minska barngrupperna.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

Full valfrihet ska råda inom föräldraförsäkringen. Mammor och pappor vet bättre än politiker vilka specifika behov varje barn och familj har.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Sverige har en i internationella sammanhang unik lagstiftning i fråga om sexköp och sexuellt utnyttjande. Att sexköp enligt svensk lag är kriminaliserat är en tydlig markering från samhällets sida. Fler länder behöver ta till sig och dra slutsatser av fördelarna med den svenska sexköpslagstiftningen. För även om Sverige på intet sätt är problemfritt, så är problemen inte sällan värre på andra håll. De flesta är överens om att en legal och accepterad marknad för sexhandel, som exempelvis den i Tyskland, ökar traffickingproblematiken. Om det inte anses juridiskt fel att köpa sexuella tjänster, så blir den efterfrågan som håller traffickingen under armarna mycket svår att påverka.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
Kommentar

Jag delar professor Bo Rothsteins synsätt: "De särskilda medel till genusforskning som finns i dag bör avskaffas. Dessa kan i stället reserveras för ökad satsning på forskning om jämställdhet där genusforskare får ansöka om forskningsanslag på lika villkor med forskare som arbetar från andra teoretiska perspektiv."

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Att aktivt jobba med jämställdhetsfrämjande åtgärder är angeläget. Även i skolan och förskolan. Men det innebär inte att den radikalfeminism och det genusflum som den rödgröna regeringen står för är rimlig eller önskvärd.

I det förslag till ny läroplan som den rödgröna regeringen har tagit fram finns nya skrivningar om att all personal på förskolan ska ha i uppdrag att ”utmana” barnen att inte göra ”könsstereotypa val”. Barn så unga som 5 år ska få lära sig att ”kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor”.

Istället för ett jämställdhetsarbete som ger barnen lika möjligheter vill alltså regeringen att landets förskolor ska styra barnens lek och beteende efter om de är tjejer eller killar. Det förvandlar förskolepedagoger till politisk korrekta övervakare.

Kristdemokraterna tycker det här är en dålig idé. Låt barn vara barn, och säg nej till regeringens försök att politisera den fria leken.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
Kommentar

Månggifte är till förfång för barn och kvinnor och ska uttryckligen vara förbjudet i svensk lag. Alla tendenser till svensk acceptans av månggiften genomförda utomlands måste motverkas med kraft.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
Kommentar

Varje samfund måste ha rätten att följa sin egen övertygelse om äktenskapets fundament utan statlig inblandning.

15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
Kommentar

Kristdemokraterna vill ha en barnomsorgspeng, som innebär att kommunerna också blir skyldiga att godkänna pedagogiska omsorgsformer i enskild regi, inte bara förskolor och fritidshem. Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn, att få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
Kommentar

Kristdemokraternas uppfattning har genom åren varit att samvetsfriheten ska respekteras och värnas. Partiet har i olika sammanhang förespråkat lokala överenskommelser där berörda parter möts i konstruktiv dialog och tillsammans kommer fram till vad rätten till samvetsfrihet innebär i det praktiska arbetet. Jag menar att det finns skäl att omvärdera detta ställningstagande. Att svenska landsting och regioner inte längre vill medverka till lokala uppgörelser mellan arbetsgivare och sjukvårdsanställda innebär att vårt politiska ställningstagande i frågan behöver revideras. Värnar vi samvetsfriheten bör vi i fortsättningen verka för att även Sverige inför lagstadgad rätt till samvetsfrihet.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller delvis med
Kommentar

Kvinnan och fostret är två skyddsvärda individer. Därför måste samhället sträva efter att minska antalet aborter. Detta ska ske inom en lagstiftning som ger kvinnan rätt att fatta det avgörande beslutet om abort under graviditetens första del. Den medicinska utvecklingen håller dock på att sudda ut gränsen mellan den tidpunkt då abort kan genomföras och den tidpunkt när ett för tidigt fött barns liv kan räddas. Detta ger anledning att utvärdera den övre gränsen för fri abort.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
Kommentar

Kristdemokraterna värnar livet och är motståndare till aktiv dödshjälp.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är helt emot
Kommentar

KUB-tester är i grunden en bortsorterande diagnostik, vars etiska aspekter noga bör beaktas. I grunden handlar det om huruvida vi vill ha ett samhälle där olikheter berikar.

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
Kommentar

Sverige bör i samarbete med övriga EU-länder verka för att de europeiska ambassaderna flyttas till västra Jérusalem.

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
Kommentar

Kristdemokraterna ser detta som en central del av en ny alliansregerings utrikespolitiska dagordning. Att inte ställa krav på den palestinska ledningen är att svika ett politiskt ansvar, gentemot Israel, det palestinska folket och de svenska skattebetalarna.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller helt med
Kommentar

Religionsfrihet finns inskriven i vår grundlag. Människor i Sverige ska
fritt kunna utöva sin religion. En del religioner föreskriver omskärelse av
pojkar. I vårt land gäller det framför allt judar och muslimer.
Kristdemokraterna menar att omskärelsen är en
mångtusenårig tradition med djupt religiösa motiv och att den därför
omfattas av religionsfriheten.

23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är helt emot
Kommentar

Att en konfessionell skola arrangerar morgonbön före lektionen är inte ett problem. Undervisningen ska följa skolans läroplan.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
Kommentar

Det finns ingen anledning att beröva våra barn traditioner och kulturarv.

26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Det är ingen hemlighet att organisationer som Muslimska Brödraskapet och närstående intressen i dag aktivt motverkar integration av unga muslimer i västvärldens majoritetssamhällen. Att ha inflytande över skola och utbildning är av den anledningen mycket viktigt för dessa grupper, något som bekräftas i den rapport om islamistisk aktivism som publicerades tidigare i år av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Att detta är ett samhällsproblem som måste konfronteras är uppenbart – lika uppenbart är det att väl fungerande kristna friskolor måste finnas kvar. Kristdemokraterna kommer att göra allt för att så blir fallet.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
Kommentar

De skolor som uppfyller myndigheternas kriterier ska få startas. Däremot krävs en intensifierad granskning av skolor som drivs av huvudmän med kopplingar till extremistiska miljöer såsom Muslimska Brödraskapet. Här krävs nolltolerans.

28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med
Kommentar

Kyrka och stat är åtskilda sedan 18 år. De politiska partierna bör dra slutsatser av detta och hålla sig för goda från att ställa upp i kyrkovalet.