Här kan du ta del av de svar som riksdagskandidater har avgett i vår stora kandidatenkät. Här redovisas svar på frågor om både familjepolitik, konfessionella skolor, dödshjälp, Israel och en hel del annat.

Du kan söka reda på din valkrets för att hitta kandidater som svarat i just ditt område. Vår förhoppning är att valkompassen ska hjälpa dig som väljare att fatta ett mer informerat beslut om vilken person som är värd ditt personkryss i riksdagsvalet.

Varma hälsningar,
Världen idags redaktion


NamnHans Eklind
PartiKD
ValkretsÖrebro
1. Den kristna värdegrunden är en omistlig del av vår kultur, som vi bör sträva efter att bevara och förstärka.Håller helt med
Kommentar

Det är dags att säga: vissa värderingar är inte förhandlingsbara.
Vi vet att värderingar inte skapa ur tomma intet. Goda värderingar är och ska vara förankrade i något. I Sverige, som i övriga Europa, har de kristna värderingarna format våra demokratiska och humanistiska principer. Det är här som vi fått öppenhet, tolerans, jämlikhet, religionsfrihet och barmhärtighet. Kristdemokraterna bildades som en motreaktion mot värdenihilismen, som förnekar värden, att moraliska påstående kan vara sanna. Sverige behöver ett starkt kristdemokratiskt parti mer än någonsin tidigare.

2. Muslimska böneutrop bör förbjudas.Håller helt med
Kommentar

Religionsfrihet är att vi ska ge varje människa frihet att både tro och praktisera sin religion. Böneutrop är INTE ett nödvändigt rekvisit för att vara muslim. Det visas tydligt av att man i Växjö ansökt och fått tillstånd att en gång i veckan ha böneutrop, medan man i den muslimska föreningen i Ljungby, mindre än 6 mil från Växjö, slagit fast att man INTE kommer att ansöka om att få tillstånd till böneutrop. Vice ordförande i Ljungbys muslimska förening säger i en tidningsintervju att böneutrop citat ”det passar inte in i det svenska samhället”. Religionsfriheten i Sverige är dock allvarligt hotad. Religionsfriheten slår nämligen fast att du och jag har rätt att byta från en religion till en annan. I Sverige idag hotas och förföljs konvertiter och om detta är det sällsynt tyst, muslimer som kommit till tro på Jesus får i det närmaste acceptera att man utsätts för hot och förföljelse. Det här tycks dock för många vara en icke-fråga och då skaver pratet om religionsfrihet i samband med böneutrop mycket falskt i mina öron.

3. Konfessionella inslag ska i sig inte utgöra ett hinder för att barn- och ungdomsverksamhet ska kunna erhålla statliga eller kommunala bidrag.Håller helt med
Kommentar

Det finns en religionsfobi som är besvärande i Sverige och vi har sett detta i fallet med att man hotat med att dra in stödet till Equmenias scoutkårer. Trots att de är demokratiska och på intet sätt diskriminerande.

4. Sverige bör återinföra rätten till familjeåterförening för personer som flytt till vårt land.Håller helt med
Kommentar

Barn ska inte hållas från sina föräldrar och makar ska inte hållas ifrån varann.

5. Det bör finnas möjlighet att göra avdrag i deklarationen för gåvor till ideella organisationer.Håller helt med
Kommentar

Jätteviktigt att staten på olika sätt uppmuntrar aktörer i det civila samhället och uppmuntrar givandet.

6. Sverige bör sträva efter att vara självförsörjande i fråga om livsmedel.Håller helt med
Kommentar

Sveriges självförsörjning av livsmedel är nere på mellan 40 och
50 procent. Varannan tugga vi äter är importerad. I Finland
har man en självförsörjning på över 80 procent och idag klarar
Finland att försörja sin befolkning i 12 månader. Sverige klarar
att försörja sin befolkning mellan 7 och 10 dygn. Vid en kris
eller krigssituation är det mycket allvarligt. KD vill ha mätbara
mål. Självförsörjning ska öka till över 65 procent under nästa
mandatperiod.

7. Riksdagen bör besluta om att införa ett tredje juridiskt kön.Är helt emot
Kommentar

Människan är skapt till man och kvinna. Först gav man sig på familjen och nu vill man utplåna könet. De här genusteorierna måste belysas, de saknar vetenskapligt stöd och i Norge har man avskaffat anslagen till dessa och Sverige bör göra samma sak.

8. Det bör finnas ett maxtak för antalet barn i förskolegrupperna.Håller helt med
Kommentar

Det stora problemet i förskolan är att barn inte blir sedda. Ett maxtak om 12 barn i varje grupp är vårt krav.

9. De så kallade pappamånaderna är ett positivt inslag i föräldraförsäkringen.Är helt emot
Kommentar

All kvotering ska bort. Föräldraförsäkringen ska vara fri och flexibel. Statliga pekpinnar och tvång försöker skapa ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Men, hur lovvärt än målet är ska den avvisas då den inte sätter barnets bästa i centrum. Besluten om hur föräldraledigheter fördelas fattas bäst av föräldrarna hemma vid köksbordet, inte av politiker i Stockholm. Regeringens ambitioner att utöka kvoteringen går dessutom stick-i-stäv med hur medborgarna resonerar. I en SIFO-undersökning nyligen svarade 8 av 10 nej till kvotering. Årets val är därför ett vägval inom familjepolitiken.

10. Den svenska sexköpslagen bör avskaffas.Är helt emot
Kommentar

Sexköpslagen, som innebär att det är kriminellt att köpa sex, är något vi ska ha kvar och se till så att den gäller inom hela EU. Vi måste också tänka på de som säljer sex, jätteviktigt att de får hjälp att ta sig ur prostitutionen. Samhället måste agera kraftfullt, inte minst mot den människohandel som många gånger ligger bakom, här ska förövarna ställas till svars för sina brott.

11. Anslagen till genusforskning bör avskaffas.Håller helt med
Kommentar

Denna forskning ignorerar biologin och kan bäst beskrivas som pseudovetenskap. Precis som i Norge ska anslagen avskaffas.

12. En av förskolans uppgifter bör vara att aktivt motverka traditionella könsroller.Är helt emot
Kommentar

Låt pojkar få vara pojkar och flickor flickor. De ska inte påtvingas något genderperspektiv. Jag vill se ett jämställdhetsarbete som ger våra barn lika möjligheter, frihet att välja, utveckla sina förmågor och gåvor. Jag älskar texten som artisten och örebroaren Ingemar Olsson författat i låten ”Du vet väl om att du är värdefull”. Jag har sjungit den tillsammans med dopfamiljer många gånger: ” Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för dej. Men du är fri att göra vad du vill med den. Säga ja eller nej. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du.” Vuxenvärlden ska stötta barnen att bli de unika skapelser som de är. I detta ligger också att respektera att alla människor har ett unikt, okränkbart och lika värde.

13. Det bör vara möjligt för fler än två personer att gifta sig med varandra.Är helt emot
Kommentar

Trygga familjer lägger grunden för ett tryggt samhälle. Trohet och stabila familjerelationer uppmuntras bäst genom en giftermålsbalk som bygger på tvåsamhet. Äktenskapet ger barn möjlighet att få växa upp med ett starkt juridiskt skydd i en nära gemenskap med båda sina föräldrar. Det är viktigt för Sverige att hålla fast vid.
Principen att äktenskap ingås av två jämbördiga parter, där man och kvinna har samma rättigheter, är dessutom själva grunden för svensk äktenskapsrätt. Det är fundamentalt i det svenska samhället, men tyvärr inte i de kulturer och länder eller bland de grupper där månggifte är vanligt förekommande.

14. Präster och pastorer bör ha rätt att neka vigsel av samkönade par.Håller helt med
15. Föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder bör få ett särskilt ekonomiskt stöd för detta.Håller helt med
Kommentar

Barnfamiljernas ekonomiska utveckling har inte hängt med i utvecklingen sedan 90-talet. Samtidigt vet vi att deras utgifter pressats hårt av kraftigt ökande villapriser och en stillastående småhusproduktion.
Utöver höjningen av barnbidraget så vill vi se ett jobbskatteavdrag för föräldrar. En skattelättnad som skulle ge alla arbetande föräldrar 500 kr mer i plånboken varje månad. På så sätt skulle barnfamiljers inkomstutveckling också börja jämna ut sig i förhållande till jämförbara hushålls. Statistiken visar att barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer är underrepresenterade i organiserade fritidsverksamheter. Vi vill återinföra den fritidspeng som gav barn, till föräldrar med försörjningsstöd, en möjlighet att få en aktiv fritid. Fritidspengen ska även gälla under sommarloven.

16. Det bör införas en samvetsklausul för vårdpersonal, som ger anställda möjlighet att avstå medverkan vid aborter.Håller helt med
Kommentar

Först och främst ska kvinnans val respekteras i en situation av graviditet. Men samtidigt ska det vara möjligt att på arbetsplatsen lösa ett skydd utav samvetsfriheten.

17. Gränsen för fri abort bör sänkas.Håller delvis med
Kommentar

Den medicinska utvecklingen gör stora framsteg. Möjligheten att rädda för tidigt födda barn har därmed förbättrats. Gränsen för när tillstånd kan ges för sena aborter och när det går att rädda för tidigt nyfödda till livet har förändrats. Detta dilemma har lyfts från både läkare och barnmorskor.
Barnläkare har ställts inför valet att rädda foster som överlever en sen abort eller lämna det att dö. Trots att det enligt lagen är ett barn. Detta är etiskt ohållbart. En sänkning av gränsen kan därför vara nödvändig, en sådan diskussion måste föras med ödmjukhet och största möjliga varsamhet.

18. Sverige bör införa någon form av aktiv dödshjälp.Är helt emot
Kommentar

Sjukvården har till uppgift att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara förbjudet.

19. Fler bör få möjlighet att utföra KUB-test, med syfte att upptäcka kromosomavvikelser och förhindra oönskade graviditeter.Är delvis emot
Kommentar

Jag ser med stor oro att vi går mot en situation liknande den i Danmark. Fosterdiagnostik ska enbart användas i livets tjänst, inte för att förhindra att barn med oönskade egenskaper föds

20. Sveriges ambassad i Israel bör flyttas till Jerusalem.Håller helt med
Kommentar

Att inte erkänna ett annat lands huvudstad, att inte ha sin ambassad i huvudstaden, är både brist på respekt och ett underkännande av landet ifråga.

21. Biståndet till de palestinska områdena bör villkoras, genom att ställa krav på den palestinska administrationen att inte avlöna terrorister och att dra in läromedel med antisemitiska inslag.Håller helt med
Kommentar

Sverige behöver efter denna regering återuppbygga relationerna med Israel och man måste ta kampen mot antisemitismen. Därför ska biståndet till palestinska områden frysas tills Israelhat och terrorstöd upphör.

22. Omskärelse av pojkar bör vara tillåtet.Håller helt med
23. Import av kosher-mat bör förbjudas.Är helt emot
24. Konfessionella inslag bör förbjudas inom ramen för hela skolans utbildning.Är delvis emot
Kommentar

Frågan är lite svår att tolka. Mitt svar är: Sedan den nya skollagen 2011 är alla skolor (kommunala och friskolor) tvungna att följa samma läroplan. Det viktiga är att man står för dessa värden och att exempelvis en skola med religiös prägel ser till så att ex. en bönestund är frivilliga och sker utanför schemalagd tid.

25. Det bör vara möjligt för skolor att fira skolavslutning i kyrkan, med tillhörande psalmsång och vissa andra konfessionella inslag.Håller helt med
26. Konfessionella skolor bör helt förbjudas.Är helt emot
Kommentar

Nej, men skolor som bryter mot skollagen ska stängas. Jag är beredd att skjuta till mer pengar om det är vad som krävs för att vi ska få en kontroll som fungerar av ALLA skolor (konfessionella eller ej). Skolinspektionen är den myndighet som ska kontrollera att den utbildning, de normer som finns osv följs. Att förbjuda religiösa friskolor är inte möjligt, då måste vi (läs Sverige) lämna EU. Kring detta har bland annat Viktor Aldrin, lektor vid Högskolan i Borås som forskar kring konflikter kring konfession i svensk skola, uttalat sig. Han menar vidare att då vi ska göra FN:s barnkonvention till lag (2020) så stärks religionens plats i skolan. I denna konvention lyfts tydligt föräldrars huvudansvar och barnens rätt att tro på vad man vill utan statens inblandning fram.

27. Nyetablering av konfessionella skolor bör förbjudas.Är helt emot
28. Politiska partier bör inte ställa upp i kyrkovalet.Håller helt med